Valsts svētki Madlienā

16. novembra vakarā madlienieši pulcējās kultūras namā uz Valsts svētkiem veltīto svinīgo pasākumu „Latvija – tie esam mēs”.

Madlienas kultūras nama vadītāja uzrunā klātesošajiem atgādināja, ka Latvija – tie esam mēs, mēs esam tie, no kuru darbiem, domām un sapņiem atkarīgs tas, kāda Latvija būs rīt, parīt un pēc gadiem.

Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš, sveicot Valsts svētkos, aicināja priecāties un lepoties ar to, kas mums ir, ar mūsu cilvēkiem un uz dažādām lietām mēģināt paraudzīties no netradicionāliem skatupunktiem, ieraugot tās citā gaismā.

Valsts svētku pasākumā tika godināti Madlienas pagasta iestāžu ilggadējie darbinieki, šogad ar Madlienas pagasta pārvaldes Atzinības rakstiem un foto albūmu „Citādā Latvija” tika apbalvoti 13 madlienieši.

Madlienas vidusskolas kolektīvs apbalvošanai ieteica:

Vandu Kalniņu, kura Madlienā nostrādājusi 30 gadus. Vanda Kalniņa uzsāka darbu Madlienas vidusskolā 1983. gadā, kopš 1997. gada strādā par direktores vietnieci izglītības jomā. Viņa šo darbu veic mērķtiecīgi, radoši un precīzi, ir kompetenta skolvadības jautājumos, labi pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas. Vandas vadībā vidusskolēni iegūst stabilas zināšanas bioloģijā un ķīmijā, prot izmantot dažādas mācību metodes. Vanda koordinē metodisko komisiju darbu Madlienas vidusskolā, aktīvi iesaistās dabaszinātņu priekšmetu metodisko apvienību darbā Ogres novadā. Tālākizglītībā pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju gan mācību priekšmetu novitātēs, gan skolvadības jautājumos. Prasmīgi atbalsta pedagogus, sniedzot savas zināšanas un dodot vērtīgus padomus. Vadījusi pedagoģisko praksi Madlienas vidusskolā vairākiem topošajiem pedagogiem. Saprotoša un pretimnākoša, vienmēr korekta, prot uzklausīt un analizēt saņemto informāciju;

Arī Maija Pavilaite Madlienā nostrādājusi 30 gadus. Maija Pavilaite strādā par apkopēju Madlienas vidusskolā, darbu skolā uzsāka 1983.gadā. Pienākumus veic apzinīgi, ar lielu atbildības sajūtu. Attiecībās ar kolēģiem – sirsnīga;

30 darba gadus Madlienai atdevusi arī Madlienas vidusskolas direktore Alda Karaseva, kura apbalvojumus saņēma jau 15. novembrī svinīgajā pasākumā skolā.

Vispārējā tipa pansionāts „Madliena” apbalvošanai ieteica:

Emīliju Celitāni, kura 40 gadus sava darba mūža veltījusi Madlienai. Darba gaitas Madlienā uzsāka kā vetfeldšere, nu jau vairāk kā 18 gadus strādā pansionātā. Jebkuru darbu veic ar lielu atbildības sajūtu. Ir atsaucīga un labsirdīga darbā ar klientiem. Labprāt iesaistās ārpusdarba aktivitātēs.

Inese Jākobsone 30 mūža gadus atdevusi vienai profesijai – pavārmākslai, gan savulaik saimniecībā Madliena, gan tagad pansionātā. Inese pansionātā rūpējas par iemītnieku labklājību un možu omu, liekot galdā gardus ēdienus. Gatavojot gardās maltītes Inese vienmēr pievieno daļiņu no sirds siltuma un labestības

Starp apbalvotajiem bija arī ilggadējie VPII „Taurenītis” darbinieki:

Aija Simsone Madlienas pirmsskolas izglītības iestādē „Taurenītis” strādā no 1983.gada par skolotāju un no 1997.gada par vadītāja vietnieci izglītības jomā. Atbildīgi organizē iestādes pedagoģisko darbu. Izstrādā vielas sadali nodarbībām visās vecuma grupās. Aktīvi iesaistās iestādes pasākumu organizēšanā. Kolektīvā rūpējas par koleģialitāti, labestīga un smalkjūtīga;

Sigita Viduce par skolotāju strādā 20 gadus. Vairākus gadus skolotāja strādā ar 5 un 6 gadīgiem bērniem un sekmīgi sagatavo tos pamatizglītības uzsākšanai skolā. Ir zinoša, radoša un prasīga mācību vielas apguves organizēšanā. Savus pienākumus veic ar lielu atbildības sajūtu. Sigitai ir bagāta izdoma veidojot svētku un jautro brīžu scenārijus, labprāt uzņemas dažādas lomas;

Ruta Jaunzema pirmsskolā strādā 30 gadus. Ir veikusi auklītes un audzinātājas pienākumus. Bet kopš 1998. gada strādā par saimniecības pārzini un organizē saimniecisko darbu iestādē, rūpējas par bērnu ēdināšanu. Ir jauka, atsaucīga, atbalsta iestādē rīkotos pasākumus.

No pagasta pārvaldes darbiniekiem šogad tika sumināti:

Mudīte Bagajeva Madlienā nostrādājusi 20 gadus. Uzsākusi darbu kā grāmatvede komunālajā sfērā un šajā jomā strādā joprojām, to nācies iepazīt ļoti pamatīgi. Lai gan grāmatveža darbs pārsvarā ir nemanāms un noslēgts, Mudītei savā darbā ir nācies kontaktēties un uzklausīt ļoti daudz cilvēku. Darbabiedri viņu raksturo kā ļoti apzinīgu darbā, kā sirsnīgu un atsaucīgu, ļoti labu kolēģi.

Aivars Jansons pirms 40 gadiem nosūtīts uz Madlienu celt kultūras līmeni. Lai arī šajos gados pabijis daudz dažādos amatos un šobrīd strādā bāriņtiesā, kultūras namu apmeklē vismaz divreiz nedēļā, jo viņa sirds lieta ir spēlēšana pūtēju orķestrī. Smalkjūtīgs un pretīmnākošs attiecībā pret kolēģiem, tolerants attieksmē pret klientiem. Vienmēr savus darba pienākumus pildījis pēc labākās sirdsapziņas, viens no kārtīgākajiem mazdārziņu apsaimniekotājiem.

Pēc Madlienas iedzīvotāju lūguma šogad „paldies” teica arī pastniecītei Evitai Ārentei, kura nekad neatsaka palīdzību veciem un vientuļiem cilvēkiem. Par iniciatīvu un sabiedrisko aktivitāti madlieniešu „paldies” arī Dacei Iraids un Eduard Grobinsch.

Svinīgā pasākuma izskaņā madlieniešus priecēja Latvijas estrādes leģendas Viktora Lapčenoka uzstāšanās un balle kopā ar grupu „Daugavieši”.

Informāciju sagatavoja Santa Laurinoviča
www.ogresnovads.lv

Jaunumi
summer.png